2 YAH 1

Gaisuwa 1 Daga dattijon nan na ikkilisiya zuwa ga uwargida zaɓaɓɓiya, da ‘ya’yanta waɗanda nake ƙauna da gaske, ba kuwa ni kaɗai ba, har ma dukan waɗanda suka san gaskiya,…