3 YAH 1

Gaisuwa 1 Daga dattijon nan na ikkilisiya zuwa ga Gayus, ƙaunatacce, wanda nake ƙauna da gaske. 2 Ya ƙaunataccena, ina addu’a kă sami zaman lafiya ta kowace hanya da kuma…