YAHU 1

Gaisuwa 1 Daga Yahuza bawan Yesu Almasihu, ɗan’uwan Yakubu zuwa ga kirayayyu, ƙaunatattun Allah Uba, keɓaɓɓu ga Yesu Almasihu. 2 Jinƙai, da salama, da ƙauna su yawaita a gare ku….