YUN 1

Yunusa Ya Yi Gudun Ubangiji 1 Ana nan sai Ubangiji ya yi magana da Yunusa, ɗan Amittai, ya ce, 2 “Ka tashi ka tafi Nineba, babban birnin nan, ka faɗakar…

YUN 2

Addu’ar Yunusa ta Godiya 1 Sai Yunusa ya yi addu’a ga Ubangiji Allah a cikin cikin kifin, 2 ya ce, “A cikin wahalata na yi kira gare ka, ya Ubangiji,…

YUN 3

Tuban Ninebawa 1 Ubangiji kuma ya sāke ce wa Yunusa, 2 “Ka tashi ka tafi Nineba, babban birnin nan, ka yi musu shelar saƙon da zan faɗa maka.” 3 Sai…

YUN 4

Fushin Yunusa a kan Jinƙan Allah 1 Zuciyar Yunusa ta ɓaci ƙwarai a kan wannan abu, har ya yi fushi. 2 Saboda haka ya yi addu’a ga Ubangiji ya ce,…