L. FIR 1

Hadaya ta Ƙonawa

1 Ubangiji ya kirawo Musa, ya yi masa magana daga cikin alfarwa ta sujada, ya ce

2 ya ba Isra’ilawa ka’idodin nan.

Sa’ad da kowane mutum a cikinsu zai kawo sadaka ga Ubangiji, sai ya kawo sadakarsa daga cikin garkunansa na shanu, da na tumaki, da na awaki.

3 Idan sadakarsa ta hadayar ƙonawa ce daga cikin garken shanu, sai ya ba da namiji marar lahani, zai miƙa shi a ƙofar alfarwa ta sujada domin sadakar ta zama abar karɓa a gaban Ubangiji.

4 Sai ya ɗibiya hannunsa a kan kan hadaya ta ƙonawar, za a karɓa masa, a kuwa yi masa gafara.

5 Sa’an nan zai yanka ɗan bijimin a gaban Ubangiji. ‘Ya’yan Haruna maza, firistoci, za su miƙa jinin a bagaden da yake a ƙofar alfarwa ta sujada za su kuma yayyafa jinin a kewaye da shi.

6 Sai mai hadayar ya feɗe dabbar, ya yanyanka ta gunduwa-gunduwa.

7 Sa’an nan ‘ya’yan Haruna maza, firistoci, za su hura wuta a bisa bagaden, su jera itace daidai a wutar.

8 Su ɗibiya gunduwoyin, da kan, da kitsen bisa itacen da yake cikin wutar da take a kan bagaden.

9 Amma mai hadayar zai wanke kayan ciki da ƙafafu da ruwa, sa’an nan firist ya ƙone duka a kan bagaden, hadaya ce ta ƙonawa mai daɗin ƙanshi ga Ubangiji.

10 Idan hadayarsa ta ƙonawa daga cikin garken tumaki ko kuwa na awaki ne, sai ya ba da namiji marar lahani.

11 Zai yanka shi a arewacin bagaden a gaban Ubangiji. ‘Ya’yan Haruna, firistoci, za su yayyafa jinin a kewaye da bagaden.

12 Mai hadayar kuma zai yanyanka shi gunduwa-gunduwa, da kansa, da kitsensa. Firist zai jera su a bisa itacen da yake cikin wutar da take a bagaden.

13 Amma mai hadayar zai wanke kayan ciki da ƙafafu da ruwa, sa’an nan firist ya miƙa duka, ya ƙone a bisa bagaden, gama hadaya ce ta ƙonawa mai daɗin ƙanshi ga Ubangiji.

14 Idan kuma hadaya ta ƙonawa ga Ubangiji daga cikin tsuntsaye ne, sai ya kawo kurciyoyi, ko ‘yan tattabarai.

15 Firist ɗin zai kawo tsuntsun a bagaden, ya murɗe wuyan tsuntsun, sa’an nan ya ƙone kan a bisa bagaden. Za a tsiyaye jini a gefen bagaden.

16 Amma zai ɗauki kururun da gashin ya zubar da su a gefen bagaden a wajen gabas a wurin zuba toka.

17 Zai tsaga shi biyu a tsaka, amma ba zai raba shi ba. Firist ɗin zai ɗibiya shi a bisa itacen da yake bisa bagaden, ya ƙone shi, gama hadaya ta ƙonawa ce mai daɗin ƙanshi ga Ubangiji.