2 TAS 1

Gaisuwa 1 Daga Bulus, da Sila, da Timoti, zuwa ga Ikkilisiyar Tasalonikawa, wadda take ta Allah ubanmu da Ubangiji Yesu Almasihu. 2 Alheri da salama na Allah Uba, da na…

2 TAS 2

Sarkin Tawaye 1 To, a game da komowar Ubangijinmu Yesu Almasihu, da kuma taruwarmu mu sadu da shi, muna roƙonku ‘yan’uwa, 2 kada ku yi saurin jijiguwa a zukatanku, ko…

2 TAS 3

Addu’a Dominmu 1 Daga ƙarshe kuma ‘yan’uwa, ku yi mana addu’a, Maganar Ubangiji ta yi saurin yaɗuwa, ta sami ɗaukaka, kamar yadda ta samu a gare ku, 2 a kuma…