FILIB 1

Gaisuwa 1 Daga Bulus da Timoti, bayin Almasihu Yesu, zuwa ga dukan tsarkaka a cikin Almasihu Yesu waɗanda suke a Filibi, tare da masu kula da ikkilisiya da kuma masu…

FILIB 2

Ƙasƙantar Almasihu da kuma Ɗaukakarsa 1 In akwai ƙarfafawa a cikin Almasihu, in dai da ƙarfin rinjaye na ƙauna, in har da tarayyarku ga Ruhu, da soyayyarku da kuma tausayinku,…

FILIB 3

Adalci Mai Gaskiya 1 A ƙarshe kuma ‘yan’uwa, ku yi farin ciki da Ubangiji. Sāke rubuto muku waɗannan abubuwa bai gundure ni ba, ga shi kuwa, domin lafiyarku ne. 2…

FILIB 4

Ku Yi Farin Ciki da Ubangiji 1 Saboda haka ya ‘yan’uwana, ƙaunatattuna, waɗanda nake bege, ku da kuke abin farin cikina da abin taƙamata kuma, ku dage ga Ubangiji, ya…

FILIB 1

Gaisuwa 1 Daga Bulus da Timoti, bayin Almasihu Yesu, zuwa ga dukan tsarkaka a cikin Almasihu Yesu waɗanda suke a Filibi, tare da masu kula da ikkilisiya da kuma masu…

FILIB 2

Ƙasƙantar Almasihu da kuma Ɗaukakarsa 1 In akwai ƙarfafawa a cikin Almasihu, in dai da ƙarfin rinjaye na ƙauna, in har da tarayyarku ga Ruhu, da soyayyarku da kuma tausayinku,…

FILIB 3

Adalci Mai Gaskiya 1 A ƙarshe kuma ‘yan’uwa, ku yi farin ciki da Ubangiji. Sāke rubuto muku waɗannan abubuwa bai gundure ni ba, ga shi kuwa, domin lafiyarku ne. 2…

FILIB 4

Ku Yi Farin Ciki da Ubangiji 1 Saboda haka ya ‘yan’uwana, ƙaunatattuna, waɗanda nake bege, ku da kuke abin farin cikina da abin taƙamata kuma, ku dage ga Ubangiji, ya…

FILIB 1

Gaisuwa 1 Daga Bulus da Timoti, bayin Almasihu Yesu, zuwa ga dukan tsarkaka a cikin Almasihu Yesu waɗanda suke a Filibi, tare da masu kula da ikkilisiya da kuma masu…

FILIB 2

Ƙasƙantar Almasihu da kuma Ɗaukakarsa 1 In akwai ƙarfafawa a cikin Almasihu, in dai da ƙarfin rinjaye na ƙauna, in har da tarayyarku ga Ruhu, da soyayyarku da kuma tausayinku,…