HAB 1

Damuwar Habakuk a kan Rashin Gaskiya 1 Jawabin da annabi Habakuk ya hurta ke nan. 2 Ya Ubangiji, ina ta kukan neman taimako, Amma ka ƙi ji, sai yaushe za…

HAB 2

Ubangiji Ya Amsa wa Habakuk 1 Zan tsaya a wurin tsayawata, In zauna kuma a kan hasumiya, In jira in ji abin da zai ce mini, Da abin da zai…

HAB 3

Addu’ar Habakuk 1 Addu’ar nasara wadda annabi Habakuk ya yi. 2 Ya Ubangiji, na ji labarinka, Sai tsoro ya kama ni. Ka maimaita manyan ayyukanka a zamaninmu, Ayyukan da ka…