HAG 1

An Zuga Mutane Su Gina Haikali 1 A rana ta fari ga watan shida a shekara ta biyu ta sarautar sarki Dariyus, Ubangiji ya yi magana da annabi Haggai, cewa…

HAG 2

Darajar Sabon Haikalin 1 A rana ta ashirin da ɗaya ga watan bakwai sai Ubangiji ya yi magana da annabi Haggai ya ce, 2 “Ka yi magana da Zarubabel ɗan…