RUT 1

Elimelek da Iyalinsa a Mowab 1 A zamanin da mahukunta suke mulkin Isra’ila, aka yi yunwa a ƙasar. Sai wani mutumin Baitalami a Yahudiya ya yi ƙaura zuwa ƙasar Mowab,…

RUT 2

Rut a Gonar Bo’aza 1 Na’omi tana da wani dangin mijinta, Elimelek, sunansa Bo’aza, shi kuwa attajiri ne. 2 Sai Rut, mutuniyar Mowab, ta ce wa Na’omi, “Bari in tafi,…

RUT 3

Bo’aza da Rut a Masussuka 1 Wata rana, Na’omi ta ce wa Rut, “’Yata, ya kamata in nemar miki miji don ki sami gida inda za ki huta, ki ji…

RUT 4

Bo’aza ya Auri Rut 1 Bo’aza fa ya tafi, ya zauna a dandalin ƙofar gari. Sai ga wani daga cikin waɗanda hakkinsu ne su ɗauki Rut, shi ne kuwa wanda…