ZAB 93

Allah Sarki Ne

1 Ubangiji sarki ne!

Yana saye da ɗaukaka, suturarsa ƙarfi ne.

Hakika duniya ta kahu sosai a inda take,

Ba kuwa za ta jijjigu ba.

2 Kursiyinka, ya Ubangiji, ya kahu tun daga farko,

Kana nan tun fil azal.

3 Ya Ubangiji, zurfafan teku suna ta da muryarsu,

Suna ta da muryarsu da ruri.

4 Ubangiji yana mulki cikin Sama,

Mulkinsa mafifici ne,

Fiye da rurin teku,

Fiye da ikon raƙuman ruwan teku.

5 Dokokinka dawwamammu ne, ya Ubangiji,

Haikalinka kuwa tsattsarka ne ƙwarai,

Har abada abadin.