1 TAR 1

Zuriyar Nuhu

1 Adamu ya haifi Shitu, Shitu ya haifi Enosh,

2 Enosh ya haifi Kenan, Kenan ya haifi Mahalalel, Mahalalel ya haifi Yared,

3 Yared ya haifi Anuhu, Anuhu ya haifi Metusela, Metusela ya haifi Lamek.

4 Lamek ya haifi Nuhu, Nuhu ya haifi Shem, da Ham, da Yafet.

Zuriyar Yafet Nuhu

5 ‘Ya’yan Yafet, maza ke nan, Gomer, da Magog, da Madai, da Yawan, da Tubal, da Meshek, da Tiras.

6 ‘Ya’yan Gomer, maza, su ne Ashkenaz, da Rifat, da Togarma.

7 ‘Ya’yan Yawan, maza, su ne Elisha, da Tarshish, da Kittim, da Rodanim.

Zuriyar Ham

8 ‘Ya’yan Ham, maza, su ne Kush, da Mizrayim, da Fut, da Kan’ana.

9 ‘Ya’yan Kush, maza, su ne Seba, da Hawila, da Sabta, da Ra’ama, da Sabteka. ‘Ya’yan Ra’ama, maza, su ne Sheba da Dedan.

10 Kush shi ne mahaifin Lamirudu wanda shi ne ya fara ƙasaita a duniya.

11 Mizrayim shi ne mahaifin jama’ar Ludawa, da Anamawa, da Lehabawa, da Naftuhawa,

12 da Fatrusawa, da Kasluhawa tushen Filistiyawa ke nan, da Kaftorawa.

13 Kan’ana shi ne mahaifin Sidon ɗan farinsa, da Het,

14 da Yebusiyawa, da Amoriyawa, da Girgashiyawa,

15 da Hiwiyawa, da Arkiyawa, da Siniyawa,

16 da Arwadiyawa, da Zemariyawa, da Hamatiyawa.

Zuriyar Shem

17 ‘Ya’yan Shem, maza, su ne Elam, da Asshur, da Arfakshad, da Lud, da Aram, da Uz, da Hul, da Geter, da Meshek.

18 Arfakshad shi ne mahaifin Shela, Shela kuma shi ne mahaifin Eber.

19 ‘Ya’ya biyu maza ne aka haifa wa Eber. Sunan ɗayan Feleg, saboda a lokacinsa ne aka karkasa duniya, sunan ɗan’uwansa kuwa Yokatan.

20 Yokatan shi ne mahaifin Almoda, da Shelef, da Hazarmawet, da Yera,

21 da Adoniram, da Uzal, da Dikla,

22 da Ebal, da Abimayel, da Sheba,

23 da Ofir, da Hawila, da Yobab. Waɗannan duka su ne ‘ya’yan Yokatan, maza.

24 Shem ya haifi Arfakshad, Arfakshad ya haifi Shela,

25 Shela ya haifi Eber, Eber ya haifi Feleg, Feleg ya haifi Reyu,

26 Reyu ya haifi Serug, Serug ya haifi Nahor, Nahor ya haifi Tera,

27 Tera ya haifi Abram, wato Ibrahim ke nan.

Zuriyar Isma’ilu da Ketura

28 ‘Ya’yan Ibrahim, maza, su ne Ishaku da Isma’ilu.

29 Ga zuriyarsu. Nabayot shi ne ɗan farin Isma’ilu, sa’an nan sai Kedar, da Abdeyel, da Mibsam,

30 da Mishma, da Duma, da Massa, da Hadad, da Tema,

31 da Yetur, da Nafish, da Kedema. Waɗannan su ne ‘ya’yan Isma’ilu, maza.

32 ‘Ya’ya maza na Ketura, wato ƙwarƙwarar Ibrahim, su ne Zimran, da Yokshan, da Medan, da Madayana, da Yisbak, da Shuwa. ‘Ya’yan Yokshan, maza, su ne Sheba, da Dedan.

33 ‘Ya’yan Madayana, maza, su ne Efa, da Efer, da Hanok, da Abida, da Eldaya. Waɗannan duka su ne ‘ya’yan Ketura, maza.

Zuriyar Isuwa

34 Ibrahim shi ne mahaifin Ishaku. ‘Ya’yan Ishaku, maza, su ne Isuwa da Isra’ila.

35 ‘Ya’yan Isuwa, maza, su ne Elifaz, da Reyuwel, da Yewush, da Yalam da Kora.

36 ‘Ya’yan Elifaz, maza, su ne Teman, da Omar, da Zeho, da Gatam, da Kenaz, da Tima, da Amalek.

37 ‘Ya’yan Reyuwel, maza kuwa, su ne Nahat, da Zera, da Shamma, da Mizza.

38 ‘Ya’yan Seyir, maza kuma, su ne Lotan, da Shobal, da Zibeyon, da Ana, da Dishon, da Ezer, da kuma Dishan.

39 ‘Ya’yan Lotan, maza, su ne Hori, da Hemam. Timna ce ‘yar’uwar Lotan.

40 ‘Ya’yan Shobal, maza, su ne Alwan, da Manahat, da Ebal, da Sheho, da Onam.

‘Ya’yan Zibeyon, maza su ne Aiya da Ana.

41 Dishon shi ne ɗan Ana. ‘Ya’yan Dishon, maza kuwa, su ne Hemdan, da Eshban, da Yitran, da Keran.

42 ‘Ya’yan Ezer, maza, su ne Bilhan, da Zayawan, da Akan. ‘Ya’yan Dishan, maza, su ne Uz da Aran.

43-50 Waɗannan su ne sarakunan da suka yi sarauta a ƙasar Edom kafin wani Sarkin Isra’ila ya ci sarauta.

Bela ɗan Beyor, sunan birninsa kuwa Dinhaba

Yobab ɗan Zera na Bozara

Husham na ƙasar Teman

Hadad ɗan Bedad na Awit, wanda ya kori Madayanawa a filin Mowab

Samla na Masrek

Shawul na Rehobot wadda take bakin Kogin Yufiretis

Ba’al-hanan ɗan Akbor

Hadad na Fau, sunan matarsa kuma Mehetabel ‘yar Matred, wato jikar Mezahab

51 Hadad kuwa ya rasu. Sarakunan Edom su ne Timna, da Alwa, da Yetet,

52 da Oholibama, da Ila, da Finon,

53 da Kenaz, da Teman, da Mibzar,

54 da Magdiyel, da Iram.