1 TAR 21

Dawuda Ya Ƙidaya Mutane

1 Shaiɗan ya tashi gaba da Isra’ila, sai ya iza Dawuda ya ƙidaya Isra’ilawa.

2 Dawuda fa ya ce wa Yowab da sauran shugabannin jama’a, “Ku tafi, ku ƙidaya jama’ar Isra’ila tun daga Biyer-sheba har zuwa Dan, ku kawo mini labari don in san yawansu.”

3 Amma Yowab ya ce, “Ubangiji ya riɓaɓɓanya yawan jama’arsa har sau ɗari bisa kan yadda suke a yanzu! Ranka ya daɗe, ya sarki, ashe, dukkansu ba naka ba ne? Me zai sa shugabana ya so a yi haka? Me zai sa ya zama sanadin tuntuɓe ga mutanen Isra’ila?”

4 Duk da haka, sarki ya sa Yowab ya bi umarninsa. Sai Yowab ya tashi, ya bibiya ƙasar Isra’ila duka, sa’an nan ya komo Urushalima.

5 Yowab ya kawo wa Dawuda adadin yawan mutanen. Jimillar dukan Isra’ila zambar dubu ne da dubu ɗari (1,100,000) waɗanda za su iya yaƙi. Jimillar mutanen Yahuza kuwa dubu ɗari huɗu da dubu saba’in ne (470,000) waɗanda suka isa zuwa yaƙi.

6 Amma bai ƙidaya Lawiyawa da mutanen Biliyaminu ba, domin Yowab bai ji daɗin umarnin sarki ba.

7 Allah bai ji daɗin wannan al’amari ba, don haka sai ya bugi Isra’ila.

8 Sai Dawuda ya ce wa Allah, “Na yi zunubi ƙwarai saboda abin nan da na aikata. Amma ina roƙonka ka gafarta mini laifina, gama na yi aikin wauta ƙwarai da gaske.”

9 Sa’an nan Ubangiji ya yi magana da Gad, annabin Dawuda, ya ce,

10 “Je ka ka faɗa wa Dawuda, ka ce, ‘Ubangiji yana so ka zaɓi ɗaya daga cikin abu uku, wanda zai yi maka.’ ”

11 Gad kuwa ya tafi wurin Dawuda ya ce masa, “Ubangiji ya ce, ka zaɓa,

12 ko shekara uku na yunwa, ko kuwa ka sha ɗibga a hannun maƙiyanka har wata uku, maƙiyanka su yi ta fafararka, ko kwana uku na takobin Ubangiji, wato annoba ke nan da zai aukar wa ƙasar, mala’ikan Ubangiji zai yi ta hallakarwa ko’ina a ƙasar Isra’ila. Yanzu fa, sai ka yi tunani, ka ba ni amsar da zan mayar wa wanda ya aiko ni.”

13 Dawuda kuwa ya ce wa Gad, “Na shiga uku, gara in fāɗa a hannun Ubangiji, gama shi mai yawan jinƙai ne, kada ka bar ni in faɗa a hannun mutum.”

14 Saboda haka Ubangiji ya aiko da annoba a kan Isra’ila. Mutum dubu saba’in (70,000) na Isra’ila suka mutu.

15 Allah ya aiko mala’ikansa don ya hallaka Urushalima, amma sa’ad da yake gab da hallaka ta, sai Ubangiji ya gani, ya janye shirin annobar, ya ce wa mala’ikan hallakarwa, “Ya isa, janye hannunka.” Mala’ikan Ubangiji kuwa na tsaye kusa da masussukar Arauna Bayebuse.

16 Dawuda ya ɗaga idonsa, sai ya ga mala’ikan Ubangiji yana tsakanin sama da ƙasa, da takobinsa a zare a hannunsa a kan Urushalima. Sa’an nan Dawuda tare da dattawa suka fāɗi rubda ciki, suna saye da tufafin makoki.

17 Dawuda ya ce wa Allah, “Ai, ni ne na ba da umarni a ƙidaya jama’ar. Hakika, ni na yi zunubi, na kuwa aikata mummunan abu, amma waɗannan talakawa fa, me suka yi? Ya Ubangiji Allahna, ka bar hannunka ya yi gāba da ni da gidan tsohona, amma kada ka yi gāba da jama’arka, har da za ka aukar musu da annoba.”

18 Mala’ikan Ubangiji ya umarci Gad ya faɗa wa Dawuda ya haura, ya gina wa Ubangiji bagade a masussukar Arauna Bayebuse.

19 Dawuda kuwa ya haura kamar yadda Gad ya faɗa masa da sunan Ubangiji.

20 Arauna yana cikin sussukar alkama, sai ya waiwaya ya ga mala’ika. ‘Ya’yansa maza su huɗu kuwa, waɗanda suke tare da shi suka ɓuya.

21 Sa’ad da Dawuda ya tafi wurin Arauna, da Arauna ya ga Dawuda, sai ya fito daga masussukar ya tafi ya fāɗi rub da ciki a gaban Dawuda ya gaishe shi.

22 Sai Dawuda ya ce masa, “Ka ba ni wannan masussuka don in gina wa Ubangiji bagade. Ka sayar mini da masussukar a bakin cikakken kuɗinta, domin a kawar wa jama’a da annobar.”

23 Arauna ya ce wa Dawuda, “Ka karɓa, na ba ka, sai ka yi abin da kake so da ita, ranka ya daɗe. Zan kuma ba da bijimai domin hadayu na ƙonawa, in ba da keken sussuka domin itacen wuta, in kuma ba da alkama don hadaya ta gari. Zan ba ka waɗannan duka.”

24 Amma sarki Dawuda ya ce wa Arauna, “A’a, zan biya cikakken kuɗinta. Ba zan karɓi abinka kawai in ba Ubangiji ba, ba kuwa zan miƙa masa hadayu na ƙonawa da abin da ban biya ba.”

25 Sai Dawuda ya biya Arauna shekel ɗari shida na zinariya domin masussukar.

26 Dawuda ya gina wa Ubangiji bagade a wurin, ya miƙa hadayu na ƙonawa da hadayu na salama. Sai ya yi roƙo ga Ubangiji, Ubangiji kuwa ya amsa masa ta wurin wutar da ta sauko daga sama a bisa bagaden hadayar ta ƙonawa.

27 Sa’an nan Ubangiji ya umarci mala’ikan, shi kuwa ya mai da takobinsa a kube.

Inda Za a Yi Haikalin

28 Da Dawuda ya ga Ubangiji ya amsa masa a masussukar Arauna Bayebuse, sai ya miƙa hadaya a wurin.

29 Gama wurin zama na Ubangiji wanda Musa ya yi a jeji, da bagaden hadaya ta ƙonawa sun cikin masujada a Gibeyon.

30 Dawuda bai iya zuwa wurin don ya yi tambaya ga Allah ba, saboda yana jin tsoron takobin mala’ikan Ubangiji.