1 TAR 23

1 Sa’ad da Dawuda ya tsufa, yana da shekaru da yawa, sai ya naɗa ɗansa Sulemanu ya zama Sarkin Isra’ila.

Ayyukan Lawiyawa

2 Dawuda kuwa ya tattara dukan shugabannin Isra’ila, da firistoci, da Lawiyawa.

3 Aka ƙidaya Lawiyawa maza tun daga mai shekara talatin har sama, jimillarsu dubu talatin da dubu takwas (38,000).

4 Sai Dawuda ya ce dubu ashirin da dubu huɗu (24,000) daga cikinsu za su yi hidimar Haikalin Ubangiji, dubu shida (6,000) kuma su zama manyan ma’aikata da alƙalai,

5 dubu huɗu (4,000) su zama matsaran ƙofofi, dubu huɗu (4,000) kuma za su zama masu raira yabbai ga Ubangiji da kayayyakin bushe-bushe da na kaɗe-kaɗe waɗanda ya yi.

6 Dawuda kuwa ya kasa su kashi kashi bisa ga ‘ya’yan Lawi maza, wato Gershon, da Kohat, da Merari.

7 ‘Ya’yan Gershon maza, su ne Libni da Shimai.

8 ‘Ya’yan Libni, maza, su ne Yehiyel, shi ne babba, da Zetam, da Yowel, su uku.

9 ‘Ya’yan Shimai, maza kuwa, su ne Shelomit, da Heziyel, da Haran, su uku. Waɗannan su ne shugabannin gidajen kakanninsu, Libni.

10 ‘Ya’yan Shimai, maza, su ne Yahat, da Zaina, da Yewush, da Beriya. ‘Ya’yan Shimai, maza, ke nan, su huɗu.

11 Yahat shi ne babba, Zaina shi ne na biyu, amma Yewush, da Beriya ba su da ‘ya’ya da yawa, saboda haka ana lasafta su a haɗe gida ɗaya.

12 ‘Ya’yan Kohat, maza, su ne Amram, da Izhara, da Hebron, da Uzziyel, su huɗu ke nan.

13 ‘Ya’yan Amram, maza, su ne Haruna, da Musa. Aka keɓe Haruna domin ya tsarkake abubuwa mafi tsarki, domin shi da ‘ya’yansa za su ƙone turare a gaban Ubangiji, su yi masa hidima, su riƙa sa albarka da sunansa har abada.

14 Amma ‘ya’yan Musa mutumin Allah, an lasafta su tare da kabilar Lawi.

15 ‘Ya’yan Musa, maza, ke nan, Gershom da Eliyezer.

16 Ɗan Gershom babba shi ne Shebuwel.

17 Ɗan Eliyezer shi ne Rehabiya, shugaba, shi Eliyezer ba shi da waɗansu ‘ya’ya, amma Rehabiya yana da ‘ya’ya da yawa.

18 Ɗan Izhara shi ne Shelomit, shugaba.

19 ‘Ya’yan Hebron, maza, su ne Yeriya, shi ne babba, da Amariya na biyu, da Yahaziyel na uku, da kuma Yekameyam na huɗu.

20 ‘Ya’yan Uzziyel, maza, su ne Mika, da Isshiya.

21 ‘Ya’yan Merari, su ne Mali da Mushi. ‘Ya’yan Mali su ne Ele’azara da Kish.

22 Ele’azara kuwa ya rasu ba shi da ‘ya’ya maza, sai ‘yan mata kaɗai, sai ‘yan’uwansu, ‘ya’yan Kish, maza, suka aure su.

23 ‘Ya’yan Mushi, maza, su uku ne, wato Mali, da Eder, da Yerimot.

24 Waɗannan su ne ‘ya’yan Lawi, maza, bisa ga gidajen kakanninsu, wato su ne shugabannin da aka rubuta sunayensu ɗaya ɗaya daga mai shekara ashirin da haihuwa zuwa sama. Su ne za su yi hidima a cikin Haikalin Ubangiji.

25 Gama Dawuda ya ce, “Ubangiji Allah na Isra’ila ya hutar da jama’arsa, yana kuwa zama a Urushalima har abada.

26 Yanzu Lawiyawa ba za su riƙa ɗaukar alfarwar sujada tare da kayayyakin yin aiki a cikinta ba.”

27 Bisa ga maganar Dawuda ta ƙarshe aka ƙidaya ‘ya’yan Lawiyawa, maza, daga mai shekara ashirin zuwa sama.

28 Aikinsu shi ne su taimaki ‘ya’yan Haruna, maza, gudanar da aiki cikin Haikalin Ubangiji, wato lura da farfajiyoyi da ɗakuna, da tsabtace tsarkakan abubuwa, da yin taimako cikin kowace hidimar Haikalin Ubangiji.

29 Za su kuma taimaka wajen gurasar ajiyewa, da lallausan gari na hadaya ta gari, da waina marar yisti, da abin da akan toya, da abin da akan kwaɓa, da ma’aunan nauyi da na girma.

30 Za su kuma riƙa tsayawa kowace safiya su yi godiya, su kuma yabi Ubangiji. Haka kuma za su riƙa yi da maraice,

31 da kuma lokacin miƙa wa Ubangiji hadayun ƙonawa a ranakun Asabar, da lokacin tsayawar amaryar wata, da lokacin ƙayyadaddun idodi, za su tsaya a gaban Ubangiji bisa ga yawansu da ake bukata.

32 Su ne za su riƙa lura da alfarwa ta sujada, da Wuri Mai Tsarki, za su kuma taimaki ‘ya’yan Haruna, maza, ‘yan’uwansu, da yin hidimar Haikalin Ubangiji.