AYU 29

Ayuba Ya Tuno da Farin Cikinsa na Dā

1 Ayuba ya ci gaba da magana.

2 Da ma ina cikin lokacin da ya wuce ne,

Lokacin da Allah yake lura da ni,

3 Sa’ad da fitilarsa take haskaka mini,

Ta wurin haskensa kuma nake tafiya da duhu,

4 Kwanakin da nake gaɓar raina,

Lokacin da ni’imar Allah take kan gidana,

5 Sa’ad da Mai Iko Dukka yake tare da ni,

‘Ya’yana duka kuma suka kewaye ni,

6 Sa’ad da aka wanke ƙafafuna da madara,

Duwatsu kama suna ɓulɓulo mini da rafuffukan mai!

7 A sa’ad da nakan tafi kofar birni,

In shirya wurin zamana a dandali,

8 Da samari sun gan ni, sai su kawar da jiki,

Tsofaffi kuma su miƙe tsaye,

9 Sarakuna sun yi shiru sun kame bakinsu.

10 Manyan mutane sukan yi shiru, harshensu ya liƙe a dasashi.

11 Waɗanda suka ji labarina sukan sa mini albarka,

Waɗanda suka gan ni sukan yi na’am da ni.

12 Domin sa’ad da matalauta suka yi kuka, ni nake cetonsu,

Nakan taimaki marayu waɗanda ba su da mai taimako.

13 Waɗanda suke bakin mutuwa sukan sa mini albarka,

Na taimaki gwaurayen da mazansu suka mutu,

Su raira waƙa don murna.

14 Adalci shi ne suturata,

Gaskiya ita ce rigata da rawanina.

15 Ni ne idon makafi, guragu kuma, ni ne ƙafarsu.

16 Ni mahaifi ne ga matalauta,

Nakan bincika don in warware al’amarin da ya dami baƙi.

17 Nakan karya muƙamuƙin marar adalci,

In sa yă saki ganimar da yă kama.

18 “Da na zaci zan mutu cikin sutura,

Kwanakina kuma su riɓaɓɓanya, su yi yawa kamar yashi,

19 Saiwoyina a shimfiɗe suke cikin ruwa,

Dukan dare raɓa na sauka a kan rassana .

20 Darajata garau take a gare ni,

Bakana kullum sabo yake a hannuna.

21 Mutane sukan kasa kunne su jira, su yi shiru

Sa’ad da nake ba da shawara.

22 Bayan na gama magana ba wanda zai ƙara wata magana.

Maganata takan shige su.

23 Suna jirana kamar yadda ake jiran ruwan sama,

Da baki buɗe, kamar yadda ake jiran ruwan bazara.

24 Nakan yi musu murmushi sa’ad da suka fid da zuciya,

Ba su yi watsi da fara’ata ba.

25 Nakan zaɓar musu hanyar da za su bi,

Ina zaune kamar sarki a tsakanin mayaƙansu,

Kamar mai ta’azantar da masu makoki.”