ESTA 10

Ƙasaitar Mordekai

1 Sarki Ahasurus ya fasa haraji a ƙasar tudu da ta bakin teku.

2 An rubuta a littafin tarihin sarakunan Mediya da na Farisa, dukan ayyukan iko, da isa, da cikakken labarin darajar Mordekai,wadda sarki ya ba shi.

3 Gama sarki Ahasurus kaɗai yake gaba da Mordekai Bayahude, Mordekai kuma yana da girma a wurin Yahudawa, yana kuma da farin jini a wurin taron jama’ar ‘yan’uwansa, gama ya nemi lafiyar jama’arsa, yana kuma maganar alheri ga dukan mutane.