L. FIR 9

Haruna ya Miƙa Hadayu

1 A kan rana ta takwas, Musa ya kirawo Haruna, da ‘ya’yansa maza, da dattawan Isra’ila.

2 Sai ya ce wa Haruna, “Kawo ɗan maraƙi marar lahani na yin hadaya don zunubi, da rago marar lahani don hadaya ta ƙonawa, ka miƙa su ga Ubangiji.

3 Ka faɗa wa Isra’ilawa su ɗauki bunsuru na yin hadaya don zunubi, da ɗan maraƙi bana ɗaya, da ɗan rago bana ɗaya marasa lahani, don hadaya ta ƙonawa,

4 da bijimi da rago don hadayun salama, a yi hadaya da su ga Ubangiji, da hadaya ta gari da aka kwaɓa da mai, gama yau Ubangiji zai bayyana a gare ku.”

5 Sai suka kawo abin da Musa ya umarce su a gaban alfarwa ta sujada. Dukan taron jama’a suka matso kusa, suka tsaya a gaban Ubangiji.

6 Musa kuma ya ce, “Ubangiji ya umarce ku ku yi dukan wannan, domin ɗaukakar Ubangiji za ta bayyana gare ku.”

7 Sa’an nan Musa ya ce wa Haruna, “Matsa kusa da bagaden, ka miƙa hadayarka don zunubi, da hadayarka ta ƙonawa, ka yi kafara don kanka da kuma don jama’a. Ka kuma kawo hadayar jama’a, ka yi kafara dominsu kamar yadda Ubangiji ya umarta.”

8 Sai Haruna ya matsa kusa da bagaden, ya yanka ɗan maraƙi na yin hadaya don zunubi saboda kansa.

9 ‘Ya’yansa maza kuma suka miƙa masa jinin, sai ya tsoma yatsansa a cikin jinin, ya shafa a zankayen bagaden, ya kuma zuba jinin a gindin bagaden.

10 Amma kitsen, da ƙodojin, da kitsen da yake rufe da hanta na hadaya don zunubi, ya ƙone su a bisa bagaden kamar yadda Ubangiji ya umarci Musa.

11 Naman da fatar kuwa ya ƙone su a bayan zangon.

12 Haruna ya yanka hadaya ta ƙonawa, ‘ya’yansa maza kuma suka miƙa masa jinin, sai ya yayyafa a bagaden da kewayensa.

13 Suka kuma miƙa masa hadaya ta ƙonawa gunduwa gunduwa tare da kan, sai ya ƙone su bisa bagaden.

14 Ya kuma wanke kayan ciki, da ƙafafu, sa’an nan ya ƙone su tare da hadaya ta ƙonawa a bisa bagaden.

15 Haruna kuma ya miƙa hadayar jama’a. Ya ɗauki bunsuru na yin hadaya don zunubi jama’ar, ya yanka, ya miƙa shi hadaya don zunubi kamar yadda aka yi da na farin.

16 Ya kuma miƙa hadaya ta ƙonawa, ya yi kamar yadda aka faɗa.

17 Ya kuma kawo hadaya ta gari, ya ɗibi garin cike da tafin hannunsa, ya ƙone shi a bisa bagaden tare da hadaya ta ƙonawa ta safiya.

18 Sai kuma ya yanka bijima da rago don yin hadayun salama domin jama’ar. ‘Ya’yansa maza suka miƙa masa jinin, sai ya yayyafa jinin a bisa bagaden da kewayensa.

19 Suka cire kitsen bijimin, da na ragon, da wutsiya mai kitse, da kitsen da yake rufe da kayan ciki, da ƙodoji, da matsarmama.

20 Sai Haruna ya aza kitsen a bisa ƙirjin dabbobin ya ƙone kitsen a bisa bagaden.

21 Amma ya yi hadaya ta kaɗawa da ƙirjin da cinyoyi na dama ga Ubangiji, kamar yadda Musa ya umarta.

22 Sai Haruna ya ta da hannuwansa wajen jama’a, ya sa musu albarka sa’an nan ya sauka daga wurin yin hadaya don zunubi, da hadaya ta ƙonawa, da hadayun salama.

23 Musa da Haruna suka shiga alfarwa ta sujada. Da suka fita, sai suka sa wa jama’a albarka. Ɗaukakar Ubangiji kuwa ta bayyana ga jama’a duka.

24 Wuta kuma ta fito daga wurin Ubangiji, ta ƙone hadaya ta ƙonawa da kitsen a bisa bagaden. Da jama’a duka suka gani, suka yi ihu, suka fāɗi rubda ciki suka yi sujada.