L. KID 2

Zango da Shugabannin Kabilai

1 Ubangiji ya ba Musa da Haruna waɗannan umarnai.

2 Duk sa’ad da Isra’ilawa suka yi zango, kowane mutum zai sauka a inda tutar ƙungiyar kabilarsa take. Zangon zai kasance a kewaye da alfarwa ta sujada.

3-9 Ƙungiyoyin kabilar Yahuza za su sauka su kafa tutarsu a sashin gabas a ƙarƙashin jagorancin shugabanninsu, kamar haka,

Yahuza Nashon ɗan Amminadab 74,600
Issaka Netanel ɗan Zuwar 54,400
Zabaluna Eliyab ɗan Helon 57,400

Jimilla duka,(186,400) dubu ɗari da tamanin da shida da ɗari huɗu.

Ƙungiyoyin kabilar Yahuza su ne za su fara tafiya.

10-16 Ƙungiyoyin kabilar Ra’ubainu za su sauka su kafa tutarsu a sashin kudu a ƙarƙashin jagorancin shugabanninsu, kamar haka,

Ra’ubainu Elizur ɗan Shedeyur 46,500
Saminu Shelumiyel ɗan Zurishaddai 59,300
Gad Eliyasaf ɗan Deyuwel 45,650

Jimilla duka, 151,450) duba ɗari da hamsin da ɗaya, da ɗari huɗu da hamsin.

Ƙungiyoyin kabilar Ra’ubainu za su bi bayan na Yahuza.

17 Sa’an nan Lawiyawa ɗauke da alfarwa ta sujada za su kasance a tsakanin ƙungiyoyi biyu na farko da biyun da suke daga ƙarshe. Kowace ƙungiya za ta yi tafiya kamar yadda aka dokace ta ta zauna a zango, wato kowacce ta yi tafiya a ƙarƙashin tutarta a matsayinta.

18-24 Ƙungiyoyin kabilar Ifraimu za su sauka su kafa tutarsu a sashin yamma a ƙarƙashin jagorancin shugabanninsu, kamar haka,

Ifraimu Elishama ɗan Ammihud 40,500
Manassa Gamaliyel ɗan Fedazur 32,200
Biliyaminu Abidan ɗan Gideyoni 35,400

Jimilla duka, (108,100) dubu ɗari da takwas, da ɗari ɗaya daidai.

Ƙungiyoyin Ifraimu za su zama na uku a jerin.

25-31 Ƙungiyoyin kabilar Dan za su sauka su kafa tutarsu a sashin arewa a ƙarƙashin jagorancin shugabanninsu, kamar haka,

Dan Ahiyezer ɗan Ammishaddai 62,700
Ashiru Fagiyel ɗan Okran 41,500
Naftali Ahira ɗan Enan 53,400

Jimilla duka, (157,600) duba ɗari da hamsin da bakwai, da ɗari shida.

Ƙungiyoyin Dan za su bi daga bayan duka.

32 Jimillar yawan Isra’ilawa da aka rubuta su a yadda suke ƙungiya ƙungiya, su dubu ɗari shida da uku da ɗari biyar da hamsin ne (603,550).

33 Amma kamar yadda Ubangiji ya umarci Musa, ba a rubuta Lawiyawa haɗe da sauran Isra’ilawa ba.

34 Saboda haka Isra’ilawa suka yi dukan abin da Ubangiji ya umarci Musa. Kowa ya yi zango a ƙarƙashin tutarsa, kowa kuma ya yi tafiya cikin jerin kabilarsa.