L. KID 1

Ƙidaya ta Farko a Jejin Sinai

1 A rana ta fari ga wata na biyu a shekara ta biyu bayan da Isra’ilawa suka bar Masar, Ubangiji ya yi magana da Musa a cikin alfarwa ta sujada a jejin Sinai. Ya ce,

2 “Da kai da Haruna ku ƙidaya Isra’ilawa, bisa ga kabilansu da iyalansu. Ku tsara sunayen dukan mazaje

3 daga mai shekara ashirin zuwa sama waɗanda suka isa zuwa yaƙi.

4 Ku roƙi shugaban kowace kabila ya taimake ku.”

5-15 Waɗannan su ne mutanen da aka zaɓa.

Ra’ubainu Elizur ɗan Shedeyur
Saminu Shelumiyel ɗan Zurishaddai
Yahuza Nashon ɗan Amminadab
Issaka Netanel ɗan Zuwar
Zabaluna Eliyab ɗan Helon
Ifraimu Elishama ɗan Ammihud
Manassa Gamaliyel ɗan Fedazur
Biliyaminu Abidan ɗan Gideyoni
Dan Ahiyezer ɗan Ammishaddai
Ashiru Fagiyel ɗan Okran
Gad Eliyasaf ɗan Deyuwel
Naftali Ahira ɗan Enan

16 Waɗannan shugabannin kabilai waɗanda suke manya cikin kabilansu, an zaɓe su daga cikin jama’a domin wannan aiki.

17 Musa da Haruna suka ɗauki waɗannan mutane goma sha biyu,

18 suka kuma kira dukan jama’a wuri ɗaya a ran ɗaya ga watan biyu. Dukan mutanen kuwa aka rubuta su bisa ga kabilansu da iyalansu, da kuma sunayen dukan mazaje masu shekara ashirin ko fi, duk aka ƙidaya su aka rubuta,

19 kamar yadda Ubangiji ya umarta.

Musa ya rubuta jama’a a jeji ta Sinai.

20-46 Mazaje masu shekara ashirin ko fi da suka isa yaƙi aka rubuta su suna suna, bisa ga kabilansu da iyalansu, aka fara da kabilar Ra’ubainu, babban ɗan Yakubu. Ga yadda jimillarsu take.

Ra’ubainu (46,500) Dubu arba’in da shida da ɗari biyar.
Saminu (59,300) Dubu hamsin da tara da ɗari uku.
Gad (45,650) Dubu arba’in da biyar da ɗari shida da hamsin.
Yahuza (74,600) Dubu saba’in da huɗu da ɗari shida.
Issaka (54,400) Dubu hamsin da huɗu da ɗari huɗu.
Zabaluna (57,400) Dubu hamsin da bakwai da ɗari huɗu.
Ifraimu (40,500) Dubu arba’in da ɗari biyar.
Manassa (32,200) Dubu talatin da biyu da ɗari biyu.
Biliyaminu (35,400) Dubu talatin da biyar da ɗari huɗu.
Dan (62,700) Dubu sittin da biyu da ɗari bakwai.
Ashiru (41,500) Dubu arba’in da ɗaya da ɗari biyar.
Naftali (53,400) Dubu hamsin da uku da ɗari huɗu.
Jimilla duka (603,550) dubu ɗari shida da uku da ɗari biyar da hamsin.

An Ba Lawiyawa Ikon Alfarwa

47 Amma ba a rubuta Lawiyawa tare da sauran kabilai ba,

48 gama Ubangiji ya ce wa Musa,

49 “Sa’ad da kake ƙidaya Isra’ilawa, kada ka haɗa da kabilar Lawi.

50 A maimakon haka, sai ka sa Lawiyawa su zama masu lura da alfarwa ta sujada da kayayyakinta. Za su ɗauki alfarwar da kayayyakinta, su yi aikinta, a zango kuma sai su sauka kewaye da ita.

51 Sa’ad da kuka tashi tafiya, Lawiyawa za su kwankwance alfarwar, su ne kuma za su kafa ta, su ɗaɗɗaure, idan suka sauka a sabon wuri. Idan wani dabam ya zo kusa da alfarwar za a kashe shi.

52 Sauran Isra’ilawa za su sauka ƙungiya ƙungiya, kowane mutum a ƙungiyarsa a ƙarƙashin tutarsa.

53 Amma Lawiyawa za su sauka kewaye da alfarwa ta sujada don su yi tsaronta, domin kada wani dabam ya matsa kusa har ya sa in yi fushi in bugi jama’ar Isra’ila.”

54 Sai Isra’ilawa suka aikata kowane abu da Ubangiji ya umarci Musa.