NEH 11

Mazaunan Urushalima

1 Shugabannin jama’a kuwa suka zauna a Urushalima. Sauran jama’a kuma suka jefa kuri’a don a sami mutum guda daga cikin goma wanda zai zauna a Urushalima, wato tsattsarkan birni, sauran tara kuwa su yi zamansu a sauran garuruwa.

2 Jama’a suka sa wa dukan waɗanda suka tafi su zauna a Urushalima da yardar ransu albarka.

3 Waɗannan su ne shugabannin lardi waɗanda suka zauna a Urushalima, amma a garuruwan Yahuza kowa ya zauna a mahallinsa a garuruwansu, wato Isra’ila, da firistoci, da Lawiyawa, da ma’aikatan Haikali, da zuriyar barorin Sulemanu.

4 Waɗansu mutanen Yahuza da na Biliyaminu suka zauna a Urushalima.

Daga cikin mutanen Yahuza akwai Ataya ɗan Azariya, wato jīkan Zakariya ɗan Amariya. Sauran kakanninsa su ne Shefatiya, da Mahalalel, zuriyar Feresa ɗan Yahuza.

5 Akwai kuma Ma’aseya ɗan Baruk, jīkan Kolhoze. Sauran kakanninsa su ne Hazaiya, da Adaya, da Yoyarib, da Zakariya, zuriyar Shela ɗan Yahuza.

6 Dukan mutanen Feresa da suka zauna Urushalima su ɗari huɗu da sittin da takwas ne, dukansu kuwa muhimman mutane ne.

7 Waɗannan su ne mutanen Biliyaminu, Sallai ɗan Meshullam, jīkan Yowed. Sauran kakanninsa su ne Fedaiya, da Kolaiya, da Ma’aseya, da Itiyel da Yeshaya.

8 Sa’an nan kuma ga Gabbai da Sallai danginsa, mutum ɗari tara da ashirin da takwas.

9 Yowel ɗan Zikri shi ne shugabansu, Yahuza ɗan Hassenuwa shi ne shugaba na biyu cikin birnin.

10 Na wajen firistoci, su ne Yedaiya ɗan Yoyarib, da Yakin,

11 da Seraiya ɗan Hilkiya, jīkan Shallum. Sauran kakanninsa, su ne Zadok, da Merayot, da Ahitub, mai lura da Haikalin Allah.

12 Tare da ‘yan’uwansu waɗanda suka yi aiki a Haikali, su ɗari takwas da ashirin da biyu ne.

Akwai kuma Adaya ɗan Yeroham, jīkan Felaliya. Sauran kakanninsa su ne Amzi, da Zakariya, da Fashur, da Malkiya.

13 Tare da ‘yan’uwansu shugabannin gidajen kakanni, su ɗari da arba’in da biyu. Sai kuma Amashai ɗan Azarel, jīkan Azai. Sauran kakanninsa su ne Meshillemot, da Immer.

14 Tare da ‘yan’uwansu, su ɗari da ashirin da takwas ne gwarzayen sojoji ne. Shugabansu shi ne Zabdiyel ɗan Haggedolim.

15 Na wajen Lawiyawa kuwa su ne Shemaiya ɗan Hasshub, jīkan Azrikam. Sauran kakanninsa su ne Hashabiya, da Bunni,

16 da Shabbetai, da Yozabad, ɗaya daga cikin manyan shugabanni na Lawiyawa, waɗanda suke lura da kewayen Haikalin Allah.

17 Da kuma Mattaniya ɗan Mika, jīkan Zikri, zuriyar Asaf, shi ne shugaba na farko na mawaƙan addu’a ta godiya. Bakbukiya, shi ne mataimakin Mattaniya. Ga kuma Obadiya ɗan Shemaiya, jīkan zuriyar Galal, zuriyar Yedutun.

18 Dukan Lawiyawa da suke a tsattsarkan birni su ɗari biyu da tamanin da huɗu ne.

19 Masu tsaron ƙofofi kuma su ne Akkub, da Talmon, da ‘yan’uwansu, su ɗari da saba’in da biyu ne.

20 Sauran jama’ar Isra’ila kuwa, da firistoci, da Lawiyawa suka zauna a dukan garuruwan Yahuza, kowa ya zauna a gādonsa.

21 Amma ma’aikatan Haikali suka zauna a Ofel. Ziha da Gishfa, su ne shugabannin ma’aikatan Haikali.

22 Shugaban Lawiyawan da yake a Urushalima, shi ne Uzzi ɗan Bani, jīkan Hashabiya. Sauran kakanninsa su ne Mattaniya, ɗan Mika daga zuriyar Asaf. Su ne mawaƙa a Haikalin Allah.

23 Sarki ya yi wa shugabannin mawaƙa umarni da ƙarfi a kan abin da za su yi kowace rana.

24 Fetahiya ɗan Meshezabel, daga zuriyar Zera na kabilar Yahuza, shi ne wakilin sarki a kan dukan abin da ya shafi jama’a.

Mutanen da Suke a Sauran Garuruwa da Birane

25 Game da ƙauyuka da gonakinsu kuma, waɗansu mutanen Yahuza suka zauna a Kiriyat-arba, da Dibon da ƙauyukanta, da Yekabzeyel da ƙauyukanta,

26 da a biranen Yeshuwa, da Molada, da Bet-felet,

27 da Hazar-shuwal, da Biyer-sheba da ƙauyukanta,

28 da Ziklag, da Mekona da ƙauyukanta,

29 da En-rimmon, da Zora, da Yarmut,

30 da Zanowa, da Adullam da ƙauyukansu, da Lakish da gonakinta, da Azeka da ƙauyukanta. Haka suka yi zango daga Biyer-sheba zuwa kwarin Hinnom.

31 Mutanen kabilar Biliyaminu suka zauna a Geba, da Mikmash, da Ayya, da Betel da sauran ƙauyuka na kewaye,

32 da Anatot, da Nob, da Ananiya,

33 da Hazor, da Rama, da Gittayim,

34 da Hadid, da Zeboyim, da Neballat,

35 da Lod, da Ono, wato kwarin masu sana’a.

36 Waɗansu kashi na Lawiyawan da suke a Yahuza, aka sa su zauna a yankin ƙasar Biliyaminu.