1 YAH 2

Almasihu Mai Taimako Gun Allah

1 Ya ku ‘ya’yana ƙanana, ina rubuto muku wannan ne domin kada ku yi zunubi. In kuwa wani ya yi zunubi, muna da Mai Taimako a gun Uba, wato, Yesu Almasihu mai adalci.

2 Shi kansa kuwa shi ne hadayar sulhu saboda gafarta zunubanmu, ba kuwa namu kaɗai ba, har ma na duniya duka.

3 Ta haka za mu tabbata mun san shi, in dai muna bin umarninsa.

4 Kowa ya ce ya san shi, ba ya kuwa bin umarninsa, maƙaryaci ne, gaskiya kuma ba ta tare da shi.

5 Amma duk wanda yake kiyaye maganarsa, wannan kam, hakika yana ƙaunar Allah, cikakkiyar ƙauna. Ta haka muka tabbata muna cikinsa.

6 Kowa ya ce yana zaune a cikinsa, ya kamata shi kansa ma ya yi irin zaman da shi ya yi.

Sabon Umarni

7 Ya ku ƙaunatattuna, ba fa wani sabon umarni nake rubuto muku ba, a’a, daɗaɗɗen umarnin nan ne wanda kuke da shi tun farko. Daɗaɗɗen umarnin nan kuwa, ai, shi ne maganar da kuka ji.

8 Har wa yau sabon umarni nake rubuto muku, wanda yake tabbatacce ga Almasihu, da kuma gare ku, domin duhu yana shuɗewa, hakikanin haske kuma yana haskakawa.

9 Kowa ya ce yana a cikin haske, yana kuwa ƙin ɗan’uwansa, ashe, a duhu yake har yanzu.

10 Mai ƙaunar ɗan’uwansa, a haske yake zaune, ba kuma wani sanadin sa tuntuɓe a gare shi.

11 Mai ƙin ɗan’uwansa kuwa, a duhu yake, a cikin duhu yake tafiya, bai san ma inda yake sa ƙafa ba, domin duhun ya makantar da shi.

12 Ya ku ‘ya’yana ƙanana, ina rubuto muku ne domin an gafarta muku zunubanku saboda sunansa.

13 Ya ku dattawa, ina rubuto muku ne domin kun san shi, shi wanda yake tun fil’azal. Ya ku samari, ina rubuto muku ne domin kun ci nasara a kan Mugun nan. Ya ku ‘yan yara, ina rubuto muku ne domin kun san Uba.

14 Ya ku dattawa, na rubuto muku ne domin kun san shi, shi wanda yake tun fil’azal. Ya ku samari, na rubuto muku ne domin kuna da ƙarfi, Maganar Allah tana zauna a zuciyarku, kun kuma ci nasara a kan Mugun nan.

15 Kada ku ƙaunaci duniya, ko abin da yake a cikinta. Kowa yake ƙaunar duniya, ba ya ƙaunar Uba ke nan sam.

16 Don kuwa duk abin da yake duniya, kamar su sha’awa irin ta halin mutuntaka, da sha’awar ido, da kuma alfarmar banza, ba na Uba ba ne, na duniya ne.

17 Duniyar kuwa tana shuɗewa da mugayen burinta, amma mai aikata nufin Allah zai dawwama har abada.

Magabcin Almasihu

18 Ya ku ‘yan yarana, zamanin ƙarshe ne fa. Kamar yadda kuka ji, magabcin Almasihu yana zuwa, ko a yanzu ma, magabtan Almasihu da yawa sun zo. Ta haka muka sani zamanin ƙarshe ne.

19 Sun dai fita daga cikinmu, amma dā ma can ba namu ba ne. Don in da namu ne, da har yanzu suna tare da mu. Amma sun fita ne domin a bayyana dukansu ba namu a ciki.

20 Ku kam, Mai Tsarkin nan ya shafe ku, dukanku kuma kun san gaskiya.

21 Ina rubuto muku, ba don ba ku san gaskiya ba ne, a’a, sai domin kun san ta, kun kuma sani gaskiya ba ta haifar ƙarya.

22 Wane ne maƙaryacin nan, in ba wanda ya mūsa Yesu shi ne Almasihu ba? Irin wannan shi ne magabcin Almasihu, shi wanda yake ƙin Uban da Ɗan.

23 Ba mai ƙin Ɗan ya sami Uban. Kowa ya bayyana yarda ga Ɗan, ya sami Uban ke nan.

24 Ku kam, abin da kuka ji tun da farko, sai ya zauna a zuciyarku. In abin da kuka ji tun farko ya zauna a zuciyarku, ku ma sai ku zauna cikin Ɗan, da kuma Uban.

25 Wannan shi ne alkawarin da ya yi mana, wato, rai madawwami.

26 Ina rubuto muku wannan ne a kan waɗanda suke ƙoƙarin ɓad da ku.

27 Ku kam, shafar nan da kuka samu daga Ruhu Mai Tsarki tā tabbata a zuciyarku, ba sai wani ya koya muku ba. Amma kamar yadda shafar nan tasa take koya muku kome, ita kuwa gaskiya ce ba ƙarya ba, yadda dai ta koya muku, to, sai ku zauna a cikinsa.

28 To a yanzu, ya ku ‘ya’yana ƙanana, sai ku zauna cikinsa, domin sa’ad da ya bayyana, mu kasance da amincewa, kada kunya ta rufe mu a gabansa a ranar komowarsa.

29 Da yake kun san shi mai adalci ne, ku dai tabbata duk mai aikata adalci haifaffensa ne.