ZAB 101

Alkawarin Sarki domin Zaman Adalci

1 Waƙata ta aminci ce da gaskiya.

Ina raira maka ita, ya Ubangiji.

2 Abin da nake yi ba zai zama laifi ba,

Yaushe za ka zo wurina?

Da zuciya mai tsabta zan zauna a gidana.

3 Ba zan jure da mugunta ba ko kaɗan.

Na ƙi jinin ayyukan waɗanda suka bijire wa Allah,

Ba ruwana da su.

4 Ba zan yi rashin aminci ba,

Ba kuwa zan yi tunanin mugunta ba.

5 Zan hallakar da mai raɗar abokinsa,

Ba zan jure da mutum mai girmankai,

Ko mai alfarma ba.

6 Zan yarda da waɗanda suke amincewa da Allah,

Zan yardar musu si yi zamansu a fādata,

Zan yarda wa waɗanda suke da tabbataccen aminci

Su yi mini hidima.

7 Maƙaryaci ba zai zauna a fādata ba,

Ba zan yarda munafuki ya yi zamansa a wurina ba.

8 A kowace rana zan yi ta karkashe dukan mugayen da suke cikin ƙasarmu,

Zan kori dukan mugaye daga birnin Ubangiji.