AYU 12

Ayuba Ya Ƙarfafa Ikon Allah da Hikimar Allah

1 Ayuba ya amsa.

2 “Aha! Ashe, kai ne muryar jama’a,

Idan ka mutu hikima ta mutu ke nan tare da kai.

3 Amma ni ma ina da hankali gwargwado, kamar yadda kake da shi,

Ban ga yadda ka fi ni ba.

Kowa ya san sukan abin da ka faɗa.

4 Har abokaina ma, suna ta yi mini dariya yanzu,

Suna ta dariya ko da yake ni adali ne marar laifi,

Amma akwai lokacin da Allah ya amsa addu’o’ina.

5 Ba ka shan wahalar kome, duk da haka ka maishe ni abin dariya.

Ka bugi mutumin da yake gab da fāɗuwa.

6 Amma ɓarayi da marasa tsoron

Allah suna zaune cikin salama,

Ko da yake ƙarfinsu ne kaɗai allahnsu.

7 “Don haka tsuntsaye da dabbobi sun fi ka sani,

Suna da abu mai yawa da za su koya maka.

8 Ka roƙi talikan da suke a duniya, da cikin teku, hikimar da suke da ita.

9 Dukansu sun sani ikon Ubangiji ne ya yi su.

10 Allah shi ne yake bi da rayukan talikansa.

Numfashin dukan mutane kuwa a ikonsa yake.

11 Amma kamar yadda harsunanku suke jin daɗin ɗanɗanar abinci,

Haka nan kuma kunnuwanku suke jin daɗin sauraren kalmomi.

12-13 “Tsofaffi suna da hikima,

Amma Allah yana da hikima da iko.

Tsofaffi suna da tsinkaya,

Amma Allah yana da tsinkaya da ikon aikatawa.

14 Sa’ad da Allah ya rurrushe, wa zai iya sāke ginawa?

Wa kuma zai iya fitar da mutumin da Allah ya sa a kurkuku?

15 Akan yi fari sa’ad da Allah ya hana ruwan sama,

Rigyawa takan zo sa’ad da ya kwararo ruwa.

16 Allah mai iko ne a kullum kuwa cikin nasara yake

Da macuci, da wanda aka cutar, duk ƙarƙashin ikon Allah suke.

17 Yakan mai da hikimar masu mulki wauta,

Yakan mai da shugabanni marasa tunani.

18 Yakan tuɓe sarakuna ya sa su kurkuku.

19 Yakan ƙasƙantar da firistoci da mutane masu iko.

20 Yakan rufe bakin waɗanda aka amince da su.

Yakan kawar da hikimar tsofaffi.

21 Yakan kunyatar da masu iko,

Ya hana wa masu mulki ƙarfi.

22 Yakan aika da haske a wuraren da suke da duhu kamar mutuwa.

23 Yakan sa sauran al’ummai su yi ƙarfi su ƙasaita,

Sa’an nan ya fatattaka su, ya hallaka su.

24 Yakan sa shugabanninsu su zama wawaye,

Ya bar su su yi ta makuwa, su ruɗe, su ɓata,

25 Su yi ta lalube cikin duhu, su yi ta tangaɗi kamar bugaggu.”