FAR 10

Zuriyar ‘Ya’yan Nuhu, Maza

1 Waɗannan su ne zuriyar ‘ya’yan Nuhu, da Shem, da Ham, da Yafet. Bayan Ruwan Tsufana sai aka haifa musu ‘ya’ya.

2 ‘Ya’yan Yafet ke nan, da Gomer, da Magog, da Madai, da Yawan, da Tubal, da Meshek, da Tiras.

3 ‘Ya’yan Gomer kuma Ashkenaz, da Rifat, da Togarma.

4 ‘Ya’yan Yawan kuma Elisha, da Tarshish, da Kittim, da Rodanim.

5 Daga waɗannan ne mazauna a bakin gāɓa suka yaɗu bisa ga ƙasashensu, kowanne da harshensa, bisa ga iyalansu da kabilansu.

6 ‘Ya’yan Ham su ne Kush, da Mizrayim, da Fut, da Kan’ana.

7 ‘Ya’yan Kush kuma Seba, da Hawila, da Sabta, da Ra’ama, da Sabteka. ‘Ya’yan Ra’ama kuwa Sheba da Dedan.

8 Kush ya haifi Lamirudu, shi ne mutumin da ya fara ƙasaita cikin duniya.

9 Shi riƙaƙƙen maharbi ne a gaban Ubangiji, domin haka akan ce, “Shi kamar Lamirudu ne riƙaƙƙen maharbi ne a gaban Ubangiji.”

10 Farkon inda ya kafa mulkinsa a Babila, da Erek, da Akkad, da Kalne ne, dukansu a ƙasar Shinar suke.

11 Daga wannan ƙasa ya tafi Assuriya ya gina Nineba da Rehobot-ir, da Kala,

12 da Resen wadda take tsakanin Nineba da Kala, wato babban birni.

13 Mizrayim shi ne mahaifin Ludawa, da Anamawa, da Lehabawa, da Neftuhawa,

14 da Fatrusawa, da Kasluhawa (inda Filistiyawa suka fito) da kuma Kaftorawa.

15 Kan’ana ya haifi Sidon ɗan farinsa, da Het,

16 shi ne kuma mahaifin Yebusiyawa, da Amoriyawa, da Girgashiyawa,

17 da Hiwiyawa, da Arkiyawa, da Siniyawa,

18 da Arwadiyawa, da Zemarawa da Hamatiyawa. Bayan haka sai kabilan Kan’aniyawa suka yaɗu.

19 Yankin ƙasar Kan’aniyawa kuwa ya milla tun daga Sidon, har zuwa wajen Gerar, har zuwa Gaza, zuwa wajen Saduma, da Gwamrata, da Adma, da Zeboyim, har zuwa Lasha.

20 Waɗannan su ne ‘ya’yan Ham, bisa ga iyalansu, da harsunansu da ƙasashensu, da kabilansu.

21 An kuma haifa wa Shem, wan Yafet, ‘ya’ya, shi ne kakan ‘ya’yan Eber duka.

22 ‘Ya’yan Shem su ne Elam, da Asshur, da Arfakshad, da Lud, da Aram.

23 ‘Ya’yan Aram kuma Uz, da Hul, da Geter, da Meshek.

24 Arfakshad ya haifi Shela, Shela ya haifi Eber.

25 An haifa wa Eber ‘ya’ya biyu, sunan ɗayan Feleg, gama a zamaninsa aka raba ƙasa, sunan ɗan’uwansa kuwa Yokatan.

26 Yokatan ya haifi Almoda, da Shelef, da Hazarmawet, da Yera,

27 da Adoniram, da Uzal, da Dikla,

28 da Ebal, da Abimayel, da Sheba,

29 da Ofir, da Hawila da Yobab, dukan waɗannan ‘ya’yan Yokatan ne.

30 Yankin ƙasar da suka zauna shi ne ya milla tun daga Mesha, har zuwa wajen Sefar, ƙasar tudu ta gabas.

31 Waɗannan su ne ‘ya’yan Shem bisa ga iyalansu, da harsunansu, da ƙasashensu, da kabilansu.

32 Waɗannan duka su ne zuriyar Nuhu, bisa ga lissafin asalinsu, bisa ga kabilansu. Daga waɗannan ne al’ummai suka yaɗu bisa duniya bayan Ruwan Tsufana.