1 TAS 1

Gaisuwa 1 Daga Bulus, da Sila, da Timoti, zuwa ga Ikkilisiyar Tasalonikawa, wadda take ta Allah uba da Ubangiji Yesu Almasihu. Alheri da salama su tabbata a gare ku. Bangaskiyar…

1 TAS 2

Hidimar Bulus a Tasalonika 1 Ai, ku da kanku kun sani, ‘yan’uwa, ziyartarku da muka yi, ba a banza take ba. 2 Amma ko da yake dā ma can mun…

1 TAS 3

1 Saboda haka, da muka kasa daurewa, sai muka ga ya kyautu a bar mu a Atina mu kaɗai, 2 muka kuma aiki Timoti ɗan’uwanmu, bawan Allah kuma na al’amarin…

1 TAS 4

Zaman da Ya Dace a Gaban Allah 1 Daga ƙarshe kuma ‘yan’uwa, muna roƙonku, muna kuma yi muku gargaɗi saboda Ubangiji Yesu, cewa kamar yadda kuka koya a wurinmu, irin…

1 TAS 5

Ku Zauna a Faɗake don Zuwan Ubangiji 1 Amma ga zancen ainihin lokaci ko rana, ba lalle sai an rubuto muku kome ba. 2 Domin ku da kanku kun sani…