ZAB 131

Addu’ar Tawali’u

1 ‘Ya Ubangiji, na rabu da girmankai,

Na bar yin fariya,

Ba ruwana da manyan al’amura,

Ba ruwana kuma da zantuttukan da suka fi ƙarfina.

2 Amma na haƙura, raina a kwance,

Kamar jinjirin da yake kwance jalisan a hannun mahaifiyarsa,

Haka zuciyata take kwance.

3 Ya Isra’ila, ka dogara ga Ubangiji,

Daga yanzu har abada!