ZAB 133

Yaba Ƙaunar ‘Yan’uwanci

1 Abu mai kyau ne, mai daɗi kuma,

Ga jama’ar Allah su zauna tare kamar ‘yan’uwa!

2 Yana kama da man zaitun mai daraja,

Wanda yake naso daga bisa kan Haruna zuwa gemunsa,

Har zuwa wuyan riganunsa.

3 Kamar raɓa a bisa Dutsen Harmon,

Wadda take zubowa a bisa tuddan Sihiyona.

A can ne Ubangiji ya alkawarta albarkarsa,

Rai na har abada.