ZAB 134

Kira a Yabi Allah

1 Ku zo mu yabi Ubangiji,

Dukanku bayinsa,

Dukanku waɗanda kuke yi masa hidima,

A cikin Haikalinsa da dare.

2 Ku ɗaga hannuwanku sama, ku yi addu’a a Haikali,

Ku yabi Ubangiji!

3 Ubangiji wanda ya yi sama da duniya,

Ya sa muku albarka daga Sihiyona.